1 / 55
พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
2 / 55
ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)
3 / 55
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ราษฎร์นิรมิตร
4 / 55
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.รอซีดี
5 / 55
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6 / 55
ต้อนรับ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
8 / 55
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
9 / 55
ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 2 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
11 / 55
เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพยนต์ ทองคำเจริญ บิดาของ นางพัชรา สัยยะนิฐี
12 / 55
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2565
13 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 3 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14 / 55
ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15 / 55
ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
16 / 55
ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 4 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
18 / 55
กิจกรรม 5 ส. สวนหย่อม ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
19 / 55
โครงการอบรมปรับฐานความคิดแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมฯ
20 / 55
กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้โฟมและพลาสติก
21 / 55
พิธีรับมอบแท็บเล็ต โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลปันสุข
22 / 55
ต้อนรับ นางสาวเพชรัตน์ สุขศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
23 / 55
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 7 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
25 / 55
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 3/2565
26 / 55
ผอ.เขต กล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 86 คน
27 / 55
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 / 55
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29 / 55
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูฯ อำเภอบางซ้าย
30 / 55
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
31 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 10 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
32 / 55
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 10 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
33 / 55
พิธีมอบเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและแท็บเล็ต ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลปันสุข
34 / 55
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอบางปะอิน
35 / 55
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอลาดบัวหลวง
36 / 55
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
37 / 55
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
38 / 55
ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
39 / 55
พิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565
40 / 55
ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย
41 / 55
ผอ.เขต กล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 42 คน
42 / 55
พิธีไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ไทย
43 / 55
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA ONLINE)
44 / 55
การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำเยาวชน ไม่ทนต่อการทุจริต
45 / 55
ต้อนรับ นางน้ำผึ้ง จตุพร ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
46 / 55
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.นครราชสีมา เขต 3
47 / 55
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 4/2565
48 / 55
จัดเตรียมกล่องยังชีพ จำนวน 200 กล่อง เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
49 / 55
สพฐ.ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
50 / 55
ประธานเปิดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” อำเภอบางไทร
51 / 55
การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
52 / 55
ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
53 / 55
“ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ประจำปี 2565
54 / 55
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
55 / 55
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 4-  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
-  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
-  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
-  การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- แผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา
- รายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
- รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562
 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย.2 ครั้งที่ 4
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 33 ครั้ง
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 54 ครั้ง
“ร้อยดวงใจผูกพัน โอบขวัญวันเกษียณ” ประจำปี 2565
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 49 ครั้ง
ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา และ รอง ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 35 ครั้ง
การอบรมตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 1794 ครั้ง
ประธานเปิดงาน “วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” อำเภอบางไทร
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 1788 ครั้ง
สพฐ.ปันน้ำใจ สู้ภัยน้ำท่วม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 1793 ครั้ง
จัดเตรียมกล่องยังชีพ จำนวน 200 กล่อง เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 1789 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 501 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1841 ครั้ง
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1813 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2)
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1795 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
โดย นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา เข้าชม 2054 ครั้ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนักเรียนวัดหนองนาง โดย นายธนสาร ศุภพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองนาง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1793 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1791 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีคัดเลือก
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1802 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1781 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ห้องประชุม) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1782 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1782 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1779 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1780 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1781 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนมิถุนายน 2565

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2565

วารสาร เดือนเมษายน 2565
 
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 335 คน สถิติเดือนนี้ 25208 คน สถิติปีนี้ 116538 คน สถิติทั้งหมด 557674 คน