1 / 22
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการ(ก.ต.ป.น.)ฯ
2 / 22
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 5 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
3 / 22
“บ้านวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
4 / 22
การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 / 22
การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
6 / 22
ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอบางปะอิน
7 / 22
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 6 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
8 / 22
การประชุมคณะกรรม กองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะเดือนร้อน พ.ศ.2558
9 / 22
คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team)
10 / 22
สนทนาสภากาแฟศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางปะอิน
11 / 22
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2564
12 / 22
กิจกรรมเปิดบ้านอริยะ โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ
13 / 22
งานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ร.3
14 / 22
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 7 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
15 / 22
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
16 / 22
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพระขาว
17 / 22
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม
18 / 22
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการฯโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง
19 / 22
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 8 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
20 / 22
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดชะโด
21 / 22
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแพน
22 / 22
สืบสานประเพณีไทย ทำบุญสงกรานต์ ขอพรผู้ใหญ่ฯ สร้างบ้านน.ร.7 อำเภอ 7 หลัง บ้านปันสุข-  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
-  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
-  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
-  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
-  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-  รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
-  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
-  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน
-  การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563
- แผนปฏิบัติการประจำ ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการจัดการศึกษา
- รายงานการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
- รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- รายงานการเบิกจ่ายประจำปี 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
- แผนจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาวัสดุ

ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ 2562 ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
สืบสานประเพณีไทย ทำบุญสงกรานต์ ขอพรผู้ใหญ่ฯ สร้างบ้าน น.ร.7 อำเภอ 7 หลัง บ้านปันสุข
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 10 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแพน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 13 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดชะโด
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 14 ครั้ง
“พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 14/2564 ประจำวันพุธที่ 7 เมษายน 2564
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 13 ครั้ง
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 8 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 15 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 16 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม อำเภอบางปะอิน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 12 ครั้ง
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดพระขาว
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 14 ครั้ง

 ภาพกิจกรรมของ โรงเรียน อ่านทั้งหมด
อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
เข้าชม 1231 ครั้ง
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 เตรียมความพร้อมทดสอบ O NET
เข้าชม 1226 ครั้ง
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ DLIT
เข้าชม 1220 ครั้ง
กิจกรรมวันพระโรงเรียนวัดขนอนบ้านกรด
เข้าชม 1222 ครั้ง
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวร่วมพัฒนาโรงเรียนวัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
เข้าชม 1227 ครั้ง
ทำทางเดินโรงเรียนวัดโสภณเจติการาม
เข้าชม 1227 ครั้ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนวัดกระโดงทอง
เข้าชม 1229 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
การส่งคำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1244 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1231 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน ภาค ก ภาค ข และมีสิทธิสอบภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1226 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1221 ครั้ง
งานเดิน-วิ่งการกุศลรวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล กับ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1223 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)ตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจําเป็น
โดย นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา เข้าชม 1249 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563
โดย Admin เข้าชม 1221 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1218 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ห้องประชุม) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1216 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1223 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1218 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1217 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1222 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จำนวน 1 ชุด
โดย น.ส.ภัทรภา  ทรงโภค เข้าชม 1220 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนพฤศจิกายน 2562

วารสาร เดือนตุลาคม 2562

วารสาร เดือนสิงหาคม 2562
 
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 84 คน สถิติเดือนนี้ 4669 คน สถิติปีนี้ 40415 คน สถิติทั้งหมด 358624 คน