1 / 39
พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
2 / 39
ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)
3 / 39
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.ราษฎร์นิรมิตร
4 / 39
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.รอซีดี
5 / 39
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6 / 39
ต้อนรับ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
8 / 39
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
9 / 39
ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
10 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 2 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
11 / 39
เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพยนต์ ทองคำเจริญ บิดาของ นางพัชรา สัยยะนิฐี
12 / 39
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2565
13 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 3 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14 / 39
ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
15 / 39
ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
16 / 39
ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
17 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 4 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
18 / 39
กิจกรรม 5 ส. สวนหย่อม ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
19 / 39
โครงการอบรมปรับฐานความคิดแยกผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมฯ
20 / 39
กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิก ใช้โฟมและพลาสติก
21 / 39
พิธีรับมอบแท็บเล็ต โครงการเทคโนโลยีดิจิทัลปันสุข
22 / 39
ต้อนรับ นางสาวเพชรัตน์ สุขศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี
23 / 39
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด
24 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 7 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
25 / 39
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 3/2565
26 / 39
ผอ.เขต กล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 86 คน
27 / 39
โครงการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
28 / 39
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
29 / 39
โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูฯ อำเภอบางซ้าย
30 / 39
การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
31 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 10 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
32 / 39
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 10 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
33 / 39
พิธีมอบเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและแท็บเล็ต ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลปันสุข
34 / 39
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอบางปะอิน
35 / 39
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอลาดบัวหลวง
36 / 39
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
37 / 39
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
38 / 39
ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
39 / 39
พิธีเปิด – ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีและประพฤติมิชอบ
   ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน
โครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา”
 รายงานการประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอําเภอและประธานกลุ่มโรงเรียน
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
รายงานผลการนิเทศความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
       - คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
• เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารและนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
     เจตจำนงของผู้บริหาร (Thai) (English)
     นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
• การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
• การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 อ่านทั้งหมด
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2565
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 32 ครั้ง
ร่วมต้อนรับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 54 ครั้ง
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 65 ครั้ง
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินฯ
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 51 ครั้ง
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอลาดบัวหลวง
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 46 ครั้ง
ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน อำเภอบางปะอิน
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 52 ครั้ง
พิธีมอบเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะและแท็บเล็ต ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัลปันสุข
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 64 ครั้ง
กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 10 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ดารณี แซ่จึง
เข้าชม 82 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนชุมชนวัดระโสม โดย นายภาณุมาศ ตามเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในตำแหน่งศึกษานิเทศก์
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 81 ครั้ง
บทคัดย่อ รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนวัดขวิด
โดย นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา เข้าชม 1639 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1685 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1688 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1676 ครั้ง
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
โดย นางจินตนา ขันธพัฒน์ เข้าชม 1845 ครั้ง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อ่านทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดชื้อครุภัณฑ์โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยวิธีคัดเลือก
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1623 ครั้ง
พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1625 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน(ห้องประชุม) จำนวน 1 รายการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1623 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1628 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1627 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1653 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย น.ส.ภัทรภา ทรงโภค เข้าชม 1678 ครั้ง

วารสารทั้งหมด     

วารสาร เดือนมิถุนายน 2565

วารสาร เดือนพฤษภาคม 2565

วารสาร เดือนเมษายน 2565
 
ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 417 คน สถิติเดือนนี้ 4655 คน สถิติปีนี้ 76219 คน สถิติทั้งหมด 517355 คน