อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน อำเภอผักไห่ อำเภอลาดบัวหลวง อำเภอเสนา
 
ผู้อำนวยการ สถานศึกษาอำเภอบางบาล
 

นายจินดา สะมะโน รก.ผอ.
รร.วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
โทรศัพท์

นางอนงค์ ขาวเงินยวง รก.ผอ.
รร.วัดโพธิ์
โทรศัพท์

นายดุสิต สาลี ผอ.
รร.วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
โทรศัพท์

นายรักศักดิ์ ศรีทอง รก.ผอ.
รร.วัดปราสาททอง
โทรศัพท์

นายสุเทพ นิ่มทับทิม รก.ผอ.
รร.วัดบุญกันนาวาส
โทรศัพท์

นางสุมิตรา ไตรเดช รก.ผอ.
รร.วัดไทรน้อย
โทรศัพท์

ว่าที่ ร.ต.เบญจวรรณ ภู่ด้าย ผอ.
รร.วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
โทรศัพท์

น.ส.เพ็ญนภา พรหมชัย ผอ.
รร.วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต)
โทรศัพท์

นางอัณศยา อรรถนาถ รก.ผอ.
รร.วัดโคก
โทรศัพท์

นายสมพงษ์ อารีเจริญ ผอ.
รร.วัดโบสถ์
โทรศัพท์

นายสมพงษ์ อารีเจริญ รก.ผอ.
รร.วัดบางบาล
โทรศัพท์

น.ส.วันเพ็ญ นิ่มอนงค์ ผอ.
รร.ประชากรรังสฤษฏ์
โทรศัพท์

นายศุภพัฒ ดำเนิน ผอ.
รร.วัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
โทรศัพท์

น.ส.สิริญญา โกษะ ผอ.
รร.วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
โทรศัพท์

นายสันต์ อินชูรัญ ผอ.
รร.วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์)
โทรศัพท์

นายโชค ปุยอ๊อด ผอ.
รร.วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123)
โทรศัพท์

นายลำเพย เย็นมนัส ผอ.
รร.วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
โทรศัพท์

น.ส.วิไลวรรณ สรรพวัฒน์ ผอ.
รร.วัดแจ้ง
โทรศัพท์

นายสมนึก อ่ำพันธ์ ผอ.
รร.วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
โทรศัพท์

น.ส.กนกวรรณ สุ่มพวง ผอ.
รร.วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
โทรศัพท์

นายจินดา สะมะโน ผอ.
รร.วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
โทรศัพท์

นายอภิชาติ คุยสูงเนิน ผอ.
รร.วัดไผ่ล้อม
โทรศัพท์
ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 567 คน สถิติเดือนนี้ 15317 คน สถิติปีนี้ 45648 คน สถิติทั้งหมด 142076 คน