>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  


วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 พร้อมด้วย นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยมี นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกร ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน และขอขอบคุณวิทยากร นายลำเพย เย็นมนัส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระขาว(ประชานุเคราะห์) วัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียน จึงจัดประชุมขยายผล การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมการสัมมนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะของผู้ประเมิน และนำไปขยายผลกับเพื่อนผู้บริหารและคณะครูในแต่ละโรงเรียน และอำเภอต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
10  กันยายน  2561

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 1 คน สถิติเดือนนี้ 20 คน สถิติปีนี้ 492 คน สถิติทั้งหมด 96920 คน