>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบทางไกล Video Conference  


วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 3/2562 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยใช้ผ่านระบบทางไกล Video Conference ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ในครั้งนี้ประธานได้มอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาของท่าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเชื่อมโยงระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. การเรียนเพื่อมีอาชีพ มีงานทำ การแนะแนวสายอาชีพ จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เก่ง ดี มีสุข ระบบนิเทศภายในต้องเข้มแข็ง ปีการศึกษา 2562 เป็นปีการนิเทศภายใน ให้ผู้บริหารเยี่ยมชั้นเรียนนิเทศภายใน ให้ ผอ.เขตเยี่ยมสถานศึกษา 100 % การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนฐานข้อมูล (Big Data) ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ด้านบุคคล ด้านคุณภาพการศึกษา สภาพปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา และการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเรื่อง การนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. การอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนร่วมพัฒนา โรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาปฐมวัย การจัดการเรียนการสอน NEW DLTV และจุดเน้นเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 657 คน สถิติเดือนนี้ 15905 คน สถิติปีนี้ 22755 คน สถิติทั้งหมด 119183 คน